Táto internetová stránka uchováva a/alebo pristupuje k informáciám v zariadení, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely personalizácie reklám a obsahu, merania reklám a obsahu a získavania prehľadov cieľových skupín našich stránok, ako aj na účely skvalitňovania produktov. S vaším povolením môžeme používať presné údaje o geografickej polohe a identifikáciu prostredníctvom skenovania zariadenia.
Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie a o ukladaných informáciách.
Nesúhlasím
Súhlasím
Aktuality>Zmena ceny vodného a stočného
Zmena ceny vodného a stočného

Zmena ceny vodného a stočného od 14.8.2020

17.8.2020

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal dňa 10.08.2020 právoplatné cenové rozhodnutie č. 0016/2020/V, ktorým určil spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Podľa tohto rozhodnutia sa postupuje pri uplatňovaní cien platnom na obdobie od 14. augusta 2020 do 31. decembra 2021, ak úrad neschváli zmenu cenového rozhodnutia.

Pre správcovské spoločnosti to v praxi znamená povinnosť okamžite zabezpečiť odpočty vodomerov na studenú a teplú vodu. Z bytov a nebytových priestorov s diaľkovým odpočtom to vieme, samozrejme, urobiť automaticky. Vlastníkov, ktorí diaľkový odpočet nemajú, sme v zmysle platnej legislatívy na odpočet povinní upozorniť 15 dní vopred. Preto čo najskôr začneme túto informáciu posielať všetkým vlastníkom bytov a nebytových priestorov v našej správe. Ak nám nahlásite stav vodomerov v nasledujúcich dňoch sami, významne tým urýchlite administratívnu záťaž, ktorá je s tým spojená.

Ďakujeme