Táto internetová stránka uchováva a/alebo pristupuje k informáciám v zariadení, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely personalizácie reklám a obsahu, merania reklám a obsahu a získavania prehľadov cieľových skupín našich stránok, ako aj na účely skvalitňovania produktov. S vaším povolením môžeme používať presné údaje o geografickej polohe a identifikáciu prostredníctvom skenovania zariadenia.
Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie a o ukladaných informáciách.
Nesúhlasím
Súhlasím

Často kladené otázky

Vážení čitatelia a prispievatelia,
tento balík otázok a odpovedí vzniká na základe Vašich podnetov a otázok, za čo sme Vám vďační. Snažíme sa Vám odpovedať pravdivo, profesionálne a zrozumiteľne. V prípade, že naša odpoveď pre Vás nie je dostatočná, neváhajte nás opätovne kontaktovať. Kliknutím na otázku sa zobrazí odpoveď.

Ďakujeme Vám za vaše príspevky.

 1. Aké služby považujete za štandard pri správe domov?

  Za štandardné služby, ktoré poskytuje spoločnosť VSD s.r.o. pri správe bytových domov považujeme kompletnú kontrolu objektu minimálne jedenkrát za dva týždne, kontrolu činností dodávateľov a preberanie vykonaných prác po oprave a údržbe, odsúhlasovanie faktúr platených z fondu údržby a opráv zástupcami vlastníkov, predkladanie návrhov na šetrenie energií a finančných prostriedkov, mesačné informovanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov prostredníctvom nášho PORTÁLU VLASTNÍKOV o ekonomických a technických náležitostiach domu.

 2. V ktorých lokalitách spravujete byty?

  Spoločnosť VSD s.r.o. nemá vyhradené pôsobenie v rámci Bratislavy. Domy spravujeme v celej Bratislave a priľahlom okolí. V súčasnej dobe spravujeme 83 bytových domov v Bratislave a okolí.

 3. Čo považujete za svoju konkurenčnú výhodu v porovnaní s inými správcovskými spoločnosťami?

  Výhod je viac. Naši správcovia pravidelne kontrolujú domy a všetky činnosti vykonávané na dome, preberajú hotové diela a odovzdávajú ich zástupcom vlastníkov. V každom dome máme umiestnenú poštovú schránku ktorá slúži na odovzdávanie písomností správcovi, prípadne na podanie podnetov na riešenia. Správcovia pri pravidelných kontrolách domov schránky kontrolujú a písomnosti preberajú. V prípade požiadavky imobilných občanov, správcovia týchto vlastníkov navštevujú osobne pri pravidelnej obhliadke domu a vybavia podnety na mieste.

  Ďalšou našou veľkou výhodou je komunikatívnosť a informovanosť. Zástupcovia vlastníkov a aj samotní vlastníci sú pravidelne informovaní o všetkých činnostiach, ktoré sa dejú na ich dome prostredníctvom osobnej komunikácie, alebo prostredníctvom PORTÁLU VLASTNÍKOV, ktorý je súčasťou tejto web stránky, kde si každý vlastník môže prezerať všetky informácie a svojom dome na základe prístupových kritérií. Nezabudnite si pozrieť ukážku PORTÁLU VLASTNÍKOV na našej stránke.

  Na záver treba zdôrazniť, že veľkou výhodou spoločnosti VSD s.r.o. je otvorenosť voči novým požiadavkám jednotlivých vlastníkov. Prečítajte si viac o tom, ako pracujeme na stránke s našou ponukou.

 4. Akceptujete, aby každú fakturovanú činnosť na údržbe a opravách domu vopred odsúhlasili vlastníci?

  V našej spoločnosti je zavedený systém kontroly finančných prostriedkov zo strany vlastníkov. Správca môže jednorazovo použiť finančné prostriedky iba do určitej výšky – túto výšku stanovujú vlastníci pri podpise zmluvy na výkone správy – a nad túto čiastku musí mať vždy súhlas vlastníkov, alebo zástupcov vlastníkov. O financiách použitých z FÚaO správca vždy informuje výbor vlastníkov, ktorý zároveň odsúhlasí preplatenie faktúr.

 5. Máte vlastného odborníka na posúdenie stavu budovy a jej aktuálnych potrieb?

  Áno. Máme inžinierov pre stavby a stavebný dozor, technikov, ktorí vedia odborne posúdiť inžinierske siete. Vieme posúdiť a navrhnúť opravy, údržbu, modernizáciu Vášho domu. Pri rozsiahlych investíciách predkladáme finančný plán, ktorý vychádza z reálnych možností vlastníkov. Plán údržby, opráv a modernizácie domu je vždy navrhnutý tak, aby dom napredoval a zveľaďoval sa.

 6. Ako je zabezpečovaná zimná údržba?

  Zimná údržba je zabezpečovaná v zmysle platných všeobecne záväzných nariadení (VZN) Bratislavy a jednotlivých mestských častí. Zimnú údržbu zabezpečujeme v subdodávke odbornou firmou, ktorú si vyberú vlastníci. Firma je potom zodpovedná za stav komunikácií a v prípade nesplnenia si svojej povinnosti znáša plnú zodpovednosť. V niektorých domoch si túto službu zabezpečujú na základe harmonogramu sami vlastníci. V tom prípade za stav komunikácií zodpovedajú vlastníci sami.

 7. Aké platby vlastne platím mesačne?

  Mesačne platíte zálohový predpis, ktorý sa skladá z troch hlavných poplatkov. Prvým je príspevok do fondu údržby a opráv. Ten si vlastníci stanovujú sami tak, aby pokryl predpokladané výdavky na opravu, údržbu a modernizáciu domu. Druhý poplatok je odmena za správu. Tieto dva poplatky sú fixné a nie sú zúčtovateľné. Posledný tretí a najväčší poplatok sú preddavkové platby za služby. Sem patria preddavky za teplo, vodu elektrinu, odvoz smetí a iné. Tieto poplatky sú zálohami, ktoré stanovuje naša spoločnosť na základe spotreby energií a médií za minulé zúčtovacie obdobie. Tieto poplatky sa každoročne vlastníkom vyúčtovávajú vo vyúčtovaní.

 8. Čo ovplyvňuje výšku platieb za byt?

  Výšku platieb za byt/nebytový priestor ovplyvňuje miera využívania energií a médií. V praxi to znamená, že sa pre daný priestor vypočíta taký zálohový predpis, ktorý pokryje náklady na kúrenie, spotrebu vody, odvoz odpadu atď. Spotreba energií a médií závisí od toho, koľko ľudí obýva daný priestor, ako si vlastníci regulujú kúrenie a koľko teplej a studenej vody spotrebujú.

 9. Musím hlásiť zmenu počtu osôb v byte?

  Áno, každý vlastník je povinný nahlásiť zmenu počtu osôb bývajúcich v byte do 15 dní odkedy sa zmena udiala. Zmena počtu osôb v byte má vplyv na výšku zálohových platieb. V prípade, že osobu nenahlásite, príde sa na to pri spracovávaní vyúčtovania a vo vyúčtovaní Vám môže vzniknúť vysoký nedoplatok. Z tohto dôvodu je potrebné nahlásiť zmenu počtu osôb, dať si vystaviť upravený zálohový predpis a predísť tak nepríjemnému prekvapeniu pri vyúčtovaní.

 10. Kedy sa robí vyúčtovanie a čo všetko obsahuje?

  Vyúčtovanie preddavkových platieb sme povinní predložiť vlastníkom najneskôr do 31.mája nasledujúceho roka za predchádzajúci rok. Súčasťou vyúčtovania sú samostatne vyčíslené náklady na kúrenie v domoch, kde majú zabezpečené pomerové merače tepla. K vyúčtovaniu každý vlastník dostane od správcu správu o činnosti na dome za predchádzajúci rok. Tieto správy sú inak mesačne zverejňované na PORTÁLI VLASTNÍKOV.

 11. Ako je to s vyúčtovaním pri predaji bytu/nebytového priestoru?

  Pri prevode vlastníctva si predávajúci a kupujúci musia spraviť odpočty meračov energií ( vodomery, merače tepla ). Tieto údaje sa vložia do účtovníctva domu a pre daný byt, alebo nebytový priestor potom robíme dve vyúčtovania, jedno vyúčtovanie pre predávajúceho a druhé pre kupujúceho, ktoré sú časovo rozlíšené podľa prevodu nehnuteľnosti. Tieto vyúčtovania sú spracované spolu s bežným vyúčtovaním.

 12. Ako určujete ceny za energie a médiá ako sú elektrina, voda, teplo a pod.?

  Ceny za všetky média sú stanovené ich dodávateľom a účtované priamo vlastníkom. Žiadna z faktúr za akékoľvek dodávky médií, energií, alebo služieb nie je účtovaná cez účtovníctvo našej spoločnosti. Všetky sú priamo účtované na dom. Ceny za médiá a energie sú zväčša schvaľované a kontrolované štátom cez ÚRSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví).

 13. Čo robíte s neplatičmi?

  Za neplatiča považujeme vlastníka, ktorého dlžná čiastka presiahla sumu stanovenú v zmluve na výkon správy. Ak sa vlastník bytu, alebo nebytového priestoru stane neplatičom, zašleme mu doporučene prvú upomienku. V prípade, že nereaguje, je mu zaslaná druhá upomienka a pokus o zmier. Po týchto výzvach nasleduje súdne podanie o platobný rozkaz, zároveň je zvolaná schôdza vlastníkov, aby sa vlastníci vyjadrili, či s dotyčným neplatičom bude vedený iba súdny spor, alebo bude daný na exekúciu alebo dobrovoľnú dražbu. Všetky náklady na vymáhanie hradí neplatič.

 14. Kúpil som byt – predal som byt – zmena vlastníka a ako ďalej?

  Pri prevode vlastníctva bytu / nebytového priestoru je predávajúci resp. kupujúci povinný odovzdať správcovi domu preberací protokol s údajmi potrebnými na spracovanie vyúčtovania a následne na zaslanie vyúčtovania na novú adresu.

  Preberací protokol by mal obsahovať minimálne:
  a) meno predávajúceho, presnú adresu, kam mu bude následne zasielaná korešpondencia, príp. mailový kontakt
  b) meno kupujúceho, jeho korešpondenčná adresa, telefón, mail
  c) odpočty vodomerov SV, TÚV a ak sú namontované aj odpočty pomerových meračov ÚK
  d) počty osôb užívajúcich byt v jednotlivých mesiacoch do doby predaja

  Nový vlastník je povinný pri prihlásení do správy sa osobne dostaviť do správcovskej spoločnosti a doniesť nasledujúce dokumenty:
  a) list vlastníctva
  b) preberací protokol (nakoľko sa stáva, že predávajúci sa v správcovskej spoločnosti už neodhlási a pošle len nového vlastníka)

  Pri návšteve u nás v kancelárii nový vlastník nahlási počet osôb, ktoré budú obývať byt, korešpondenčnú adresu, telefón, mail, resp. iné kontaktné údaje.

 15. Na čo sa využíva fond údržby a opráv?

  Z fondu údržby a opráv sa financujú náklady na prevádzku, údržbu, opravy a modernizáciu spoločných častí, zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku, ako aj výdavky na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu domu. Z fondu prevádzky, údržby a opráv sa financujú aj opravy balkónov a lodžií. Prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv možno prechodne použiť na úhradu za plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v dome v prípade ich dočasného nedostatku. Po preklenutí nedostatku prostriedkov na úhradu tohto plnenia, sa uvedené prostriedky vrátia do fondu prevádzky, údržby a opráv.

 16. Čo robiť, keď som nedostal preplatok - vyžiadanie si preplatku.

  Správcovská spoločnosť je povinná jedenkrát ročne, po spracovaní vyúčtovania, zaslať vlastníkovi preplatok, ak vznikol na základe výsledku vyúčtovania. O tejto skutočnosti je vlastník informovaný v texte vyúčtovania. V prípade, že vlastník neobdrží preplatok, je potrebné sa telefonicky, príp. mailom alebo listom spojiť s ekonómkou, ktorá prekontroluje konto vlastníka a dohodne sa s ním na ďalšom postupe. Pri písaní žiadosti o vrátenie preplatku je potrebné uviesť meno vlastníka, variabilný symbol, bytový dom, telefonický kontakt a číslo účtu, kam preplatok pošleme. Preplatky sa zasielajú vlastníkom v zmysle zmluvy na výkon správy po nadobudnutí právoplatnosti vyúčtovania.

Chcem položiť otázku
Zavrieť
* Polia označené hviezdičkou su povinné