Táto internetová stránka uchováva a/alebo pristupuje k informáciám v zariadení, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely personalizácie reklám a obsahu, merania reklám a obsahu a získavania prehľadov cieľových skupín našich stránok, ako aj na účely skvalitňovania produktov. S vaším povolením môžeme používať presné údaje o geografickej polohe a identifikáciu prostredníctvom skenovania zariadenia.
Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie a o ukladaných informáciách.
Nesúhlasím
Súhlasím

Ukážka PORTÁLu VLASNÍKOV

Vieme aká je dôležitá informovanosť vlastníkov pri správe nehnuteľností a preto sme zaviedli podrobné, priebežne aktualizované informovanie vlastníkov pomocou tejto sekcie PORTÁL VLASTNÍKOV. Na tejto stránke nájdete ukážkovú verziu PORTÁLU VLASTNÍKOV.

V sekcii PORTÁL VLASTNÍKOV sú vlastníkom bytov/NP po registrácii sprístupnené informácie o ich domoch. Informácie sú rozdelené do jednotlivých skupín. Informácie sú pravidelne aktualizované. Ekonomické informácie o domoch sú aktualizované mesačne, ostané informácie ako zápisnice, cenové ponuky sú dopĺňané po jednotlivých udalostiach.

 1. Pozvánky, oznamy
 2. Prehľad fondu údržby a opráv

  Pravidelne mesačne tu je zverejnený pohyb finančných prostriedkov na fonde údržby a opráv, tak aby si každý vlastník mohol skontrolovať jednotlivé výdaje.

 3. Bankové mesačné výpisy
 4. Prehľad neplatičov

  Podľa dohody vlastníkov bytov a nebytových priestorov v zmluve na výkon správy sú tieto informácie sprístupnené alebo všetkým vlastníkom, alebo iba zástupcom vlastníkov. Nakoľko ide o chúlostivé údaje vo väčšine domov je odsúhlasené, že k týmto informáciám majú prístup iba zvolení zástupcovia vlastníkov. Informácie sú aktualizované mesačne.

 5. Pohyby na účte domu

  Tento každomesačne predkladaný výstup je podrobne zaúčtovaný bankový účet. Nakoľko sa tiež jedná o citlivé informácie o jednotlivých vlastníkoch je táto zložka sprístupňovaná zvoleným zástupcom vlastníkov. Sú tu všetky pohyby na účte domu, nielen tie ktoré sa týkajú FÚaO, ale aj platieb za energie, služby a média.

 6. Cenové ponuky

  V tejto časti sa budú priebežne zverejňovať cenové ponuky na opravu, údržbu a modernizáciu domu, tak aby sa s nimi mohli vlastníci oboznámiť ešte pred schôdzou vlastníkov na ktorej sa bude o jednotlivých ponukách hlasovať.

 7. Zápisnice zo schôdze

  V tejto časti sú chronologicky zverejňované všetky zápisnice zo schôdzí vlastníkov, zápisy zo stretnutí, zápisy z písomného hlasovania.

 8. Plán údržby a opráv

  Správca každoročne predkladá vlastníkom do 30.11. plán údržby a opráv na nasledujúci rok. Plán zahŕňa nevyhnutné úkony ako sú revízie, výmeny vodomerov, požiarne kontroly a iné základné úkony na dome. Ďalej zahŕňa návrh na opravy, údržbu a modernizáciu domu. Všetky úkony sú ocenené, aby vlastníci vedeli predpokladané náklady na údržbu domu.

 9. Revízie
 10. Projektová dokumentácia a iné
 11. Zmluvy o dielo, preberacie protokoly a pod.
 12. Zmluva o výkone správy

  Tu je zverejnená celá zmluva na výkon správy. V prípade dodatkov sú tu zverejnené aj dodatky k zmluve.

 13. Sumár nákladov - ročné náklady

  Jeden krát ročne sa tu zverejnia všetky náklady za energie, média, služby ktoré dom využíva. Náklady sa zverejňujú po spracovaní vyúčtovania. Z týchto celkových nákladov sa vypočítava vyúčtovanie na jednotlivých vlastníkov podľa dohodnutého spôsobu rozúčtovania.

 14. Osobomesiace

  Na konci kalendárneho roka pri opisovaní stavu vodomerov sa spisuje aj počet osôb užívajúci byty/NP. Tento údaj o počte osôb je potrebný pri rozúčtovaní služieb. Osobomesiace sa zverejňujú hlavne pre kontrolu. Správca nemôže vedieť počty osôb zdržujúcich sa v byte/NP a občas sa stáva, že niektorí vlastníci zataja správne počty osôb v snahe znížiť si náklady na bývanie.

 15. Číslo/čísla účtu domu

  Tu nájdete číslo účtu domu na ktorý sa uhrádzajú pravidelné mesačné preddavky. Ak má dom viac účtov napr. úverový účet, sporiaci účet a iné sú tu tiež zverejnené.

  Hlavný účet v Tatra Banka a.s.
  SK12 3400 0000 0056 7891 2345
  Úverový účet v Slovenskej Sporiteľni a.s.
  SK12 3400 0000 0056 7891 2345

 16. Konto vlastníka a vyúčtovanie

  Tu nájdete formulár v ktorom zadáte meno vlastníka bytu/NP, variabilný symbol, váš mail a vyberiete si požiadavku, či si želáte zaslať prehľadné konto vlastníka, alebo kópiu vyúčtovania. Keď tento formulár odošlete moderátorovi stránky, do dvoch pracovných dní vám na vami udaný mail odošle požadovanú zostavu. Súčasťou vyúčtovania nebude príloha o rozpočítavaní tepla na vykurovanie. Tieto prílohy nám spracovatelia dodávajú v papierovej forme a následne ich rozposielame s vyúčtovaním vlastníkom.

Mám záujem o informácie
Zavrieť
* Polia označené hviezdičkou su povinné