Táto internetová stránka uchováva a/alebo pristupuje k informáciám v zariadení, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely personalizácie reklám a obsahu, merania reklám a obsahu a získavania prehľadov cieľových skupín našich stránok, ako aj na účely skvalitňovania produktov. S vaším povolením môžeme používať presné údaje o geografickej polohe a identifikáciu prostredníctvom skenovania zariadenia.
Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie a o ukladaných informáciách.
Nesúhlasím
Súhlasím
Aktuality>Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 205/2014
Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 205/2014

Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 205/2014

7.10.2014

Národná rada SR prijala zákon č. 205/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Tento zákon nadobúda účinnosť 1.10.2014. V krátkych bodoch vám prinášame informácie o tom, čo táto novela prináša:

 1. Upresňuje a vysvetľuje pojmy a rozdiely medzi prevádzkou, údržbou, opravou, rekonštrukciou a modernizáciou,
 2. od 1.10.2014 bude možné zverejniť neplatiča, ktorý má nedoplatok do fondu prevádzky a údržby aspoň 500 eur. Môže to urobiť správca alebo spoločenstvo, pričom bude uvedené meno, priezvisko a výška nedoplatku neplatiča,
 3. dôležité sú nasledovné zmeny v hlasovaní:
  • schôdza vlastníkov bude uznášaniaschopná vtedy, ak budú prítomní vlastníci bytov a nebytových priestorov, ktorí majú aspoň dve tretiny všetkých hlasov. Na prijatie rozhodnutia bude potrebná nadpolovičná väčšina prítomných hlasov,
  • dvojtretinová väčšina bude potrebná aj pri hlasovaní o úveroch, lízingoch, vstavbách, nadstavbách, pri zmene účelu užívania spoločných častí a zariadení a ich dodatkoch,
  • súhlas všetkých vlastníkov sa vyžaduje pri rozhodnutiach o prevodoch spoločných častí domu alebo priľahlého pozemku a jeho častí,
  • ak sa rozhodovalo o určitom rozhodnutí dvojtretinovou väčšinou a do roka od platného rozhodnutia sa hlasuje opäť, bude potrebná až štvorpätinová väčšina hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
  • v prípade písomného hlasovania musia byť vlastníci informovaní sedem dní vopred o otázkach, o ktorých sa bude hlasovať, rovnako aj o čase a mieste hlasovania,
 4. doteraz vlastníci prispievali do fondu údržby a opráv podľa veľkosti spoluvlastníctva. Po novom však budú musieť pri rozhodovaní o výške fondu opráv zobrať do úvahy aj mieru využívania spoločných častí domu vlastníkmi garáží a nebytových priestorov,
 5. do 30.9.2014 mohol dať majiteľ bytu alebo nebytového priestoru splnomocnenie na zastupovanie v celom rozsahu svojich práv. Zmena nastáva v tom, že od 1.10.2014 musí dať majiteľ bytu alebo nebytového priestoru splnomocnencovi aj príkaz, ako má hlasovať pri konkrétnych otázkach. Pred každým novým hlasovaním si bude musieť majiteľ vybaviť nové a presné splnomocnenie,
 6. správca alebo predseda spoločenstva bude musieť zabezpečiť odstránenie zistenej chyby alebo poruchy technického zariadenia, ak bezprostredne ohrozujú život, zdravie alebo majetok, a to aj bez súhlasu vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
 7. povinnosťou správcu bude predložiť do 30. novembra ročný plán opráv. Ďalej bude povinný zverejňovať postup pri obstarávaní nových tovarov a služieb, pričom cenové ponuky musia byť zverejnené na jasne určenom či spoločnom mieste alebo na webovom portáli správcu,
 8. vlastníci bytov a nebytových priestorov budú povinní umožniť odstránenie nedostatkov zistených kontrolou bezpečnosti technického zariadenia, v opačnom prípade budú zodpovedať za vzniknuté škody,
 9. v prípade rekonštrukcie budú vlastníci povinní na základe výzvy umožniť správcovi alebo predsedovi spoločenstva vstup do týchto priestorov z dôvodu kontroly, či dané práce a úpravy neohrozujú, nepoškodzujú alebo nemenia spoločné časti alebo zariadenia domu,
 10. vlastník bytu bude povinný správcovi bezodkladne oznámiť zmeny v počte osôb, ktoré užívajú byt súvisle minimálne počas dvoch mesiacov.