Táto internetová stránka uchováva a/alebo pristupuje k informáciám v zariadení, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely personalizácie reklám a obsahu, merania reklám a obsahu a získavania prehľadov cieľových skupín našich stránok, ako aj na účely skvalitňovania produktov. S vaším povolením môžeme používať presné údaje o geografickej polohe a identifikáciu prostredníctvom skenovania zariadenia.
Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie a o ukladaných informáciách.
Nesúhlasím
Súhlasím
Aktuality>Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

4.11.2018

Od 1. novembra tohto roku platí novela zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej len zákon). Prináša viacero zmien, ktoré ovplyvnia chod domu, rozhodovanie vlastníkov a prijímanie uznesení.

Vyberáme najdôležitejšie zmeny, ktoré sa vlastníkov najviac týkajú:

 • pre účely zákona sa zadefinovali garáže, garážové státia a skladové priestory,
 • funkciu zástupcu vlastníkov môže vykonávať iba zvolený vlastník bytu, alebo nebytového priestoru v dome,
 • správca má povinnosť, aj bez súhlasu vlastníkov, zabezpečiť odstránenie chyby, poruchy alebo poškodenia technických zariadení, spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva, ak bezprostredne ohrozujú život, zdravie alebo majetok,
 • v zákone je presne zadefinované, že z FÚaO sa opravujú balkóny, lodžie a terasy, ktoré sú spoločnými časťami domu.

Najviac zmien sa však týka schôdzí, hlasovaní a prijímaní rozhodnutí vlastníkmi:

 • oznámenie o schôdzi vlastníkov alebo o písomnom hlasovaní sa zverejňuje minimálne sedem dní vopred,
 • na začatie schôdze nie je stanovený minimálny počet vlastníkov, preto sa schôdza môže začať ihneď a príslušným kvórom sa môžu prijímať jednotlivé uznesenia,
 • novela zákona presne vymenúva, ktoré uznesenia prijímajú vlastníci nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov, o ktorých sa rozhoduje 2/3 väčšinou a na ktoré je potrebný súhlas všetkých vlastníkov. O veciach, ktoré nie sú zákonom vymenované môže rozhodnúť nadpolovičná väčšina prítomných vlastníkov,
 • zákon určil, čo musí obsahovať zápisnica, a tiež, že zápisnicu podpisuje predsedajúci schôdze, zapisovateľ a overovatelia,
 • zápisnica zo schôdze alebo písomného hlasovania musí byť zverejnená do siedmich dní a musí na nej byť vyznačený dátum zverejnenia,
 • ak overovateľ nesúhlasí s obsahom zápisnice, prílohou zápisnice bude jeho vyjadrenie, prečo ju odmietol podpísať,
 • novela zákona stanovila minimálne dvoch overovateľov pri každom písomnom hlasovaní,
 • pre písomné hlasovania platia také isté pravidlá na prijatie rozhodnutí ako pre schôdze.

Toto je iba základná časť zmien v zákone. Celý zákon v platnom znení nájdete na našej webovej stránke v dokumentoch na stiahnutie.