Táto internetová stránka uchováva a/alebo pristupuje k informáciám v zariadení, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely personalizácie reklám a obsahu, merania reklám a obsahu a získavania prehľadov cieľových skupín našich stránok, ako aj na účely skvalitňovania produktov. S vaším povolením môžeme používať presné údaje o geografickej polohe a identifikáciu prostredníctvom skenovania zariadenia.
Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie a o ukladaných informáciách.
Nesúhlasím
Súhlasím
Aktuality>Nové nariadenie a nový zákon o ochrane osobných údajov
Nové nariadenie a nový zákon o ochrane osobných údajov

Nové nariadenie a nový zákon o ochrane osobných údajov

6.3.2018

Presne 25.mája tohto roku sa končí účinnosť zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nahradí ho „Nariadenie EP a Rady č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov“. Slovenská republika si toto nariadenie v určitých častiach upravila osobitným zákonom č 18/2018 účinným od 25.5.2018.

Zodpovední pracovníci VSD už absolvovali školenie, aby sme v stanovenom termíne stihli prijať účinné opatrenia a zapracovať zmeny v smerniciach, na webe vsd.sk a zaviedli toto nariadenie do praxe.

Cieľom nariadenia je zvýšiť úroveň ochrany osobných údajov občanov Európskej únie. Nariadenie zavádza množstvo nových pojmov a kategórií. Okrem tradičných, osobných údajoch sem patria aj údaje technického rázu (IP adresa alebo cookies), a ako kategórie údajov hodné zvláštneho zreteľa definuje osobné údaje vypovedajúce o pôvode, politických názoroch, náboženskom či filozofickom vyznaní, zdravotnom stave a pod., genetické a biometrické údaje, osobné údaje detí a pod.

Nariadenie Európskeho parlamentu všeobecne reguluje zaobchádzanie s akýmikoľvek informáciami vzťahujúcimi sa k identifikovanej alebo identifikovateľnej osobe. Stanovuje povinnosti pre správcov aj spracovateľov údajov, definuje podmienky, za ktorých môžu byť také údaje spracovávané, stanovuje pre ich spracovanie množstvo pravidiel a dáva subjektom týchto informácií množstvo práv.

Informácie sú použité z http://webpomoc.sk.