Táto internetová stránka uchováva a/alebo pristupuje k informáciám v zariadení, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely personalizácie reklám a obsahu, merania reklám a obsahu a získavania prehľadov cieľových skupín našich stránok, ako aj na účely skvalitňovania produktov. S vaším povolením môžeme používať presné údaje o geografickej polohe a identifikáciu prostredníctvom skenovania zariadenia.
Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie a o ukladaných informáciách.
Nesúhlasím
Súhlasím
Aktuality>Ako pripraviť schôdzu vlastníkov
Ako pripraviť schôdzu vlastníkov

Ako pripraviť schôdzu vlastníkov efektívne

19.6.2023

Dnes prinášame ďalšie informácie, ktoré odzneli na sérii prednášok pre technických správcov bytových domov pod názvom Efektívny správca a ktoré pripravilo združenie Podpora správy. Hovorilo sa aj o príprave a realizácii schôdzí.

Schôdzu zvoláva správca podľa potreby, minimálne však jedenkrát za rok. Môžu o ňu požiadať aj vlastníci, je ale potrebný súhlas štvrtiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Pozvánka s termínom, miestom a programom schôdze musia byť vlastníkom poslané najneskôr sedem dní vopred. Dôležité je, aby bola čo najkonkrétnejšia. Prerokované témy by mali byť jasne rozpísané s návrhom, čo budú zúčastnení odsúhlasovať. Ak máte pozmeňujúce návrhy alebo doplnenia, čo najskôr, ešte pred konaním schôdze o tom informujte správcu, aby program doplnil a rozposlal vlastníkom. Dodatočné zmeny počas samotného stretnutia môžu totiž spôsobiť nepríjemnosti pri plnení dohodnutých ustanovení. Vlastník alebo vlastníci, ktorí sa schôdze nezúčastnili, môžu spochybniť hlasovanie s odôvodnením, že prerokovávané body neboli uvedené v pozvánke a ak by o nich vedeli, na schôdzu by prišli.

Peter Plávala, konateľ spoločnosti VSD k tomu dodáva: „pokiaľ účastníci prerokujú aj finančne nákladné opravy alebo údržbu alebo iné náležitosti, ktoré majú dopad na fond údržby a opráv, mal by správca dopredu vyčísliť tieto náklady a podrobne o nich informovať.“

Dôležitá je aj riadne prichystaná prezenčná listina podľa aktuálneho listu vlastníctva jednotlivých vlastníkov, ale aj zápisnica zo schôdze. Zápisnica musí obsahovať termín a miesto konania, odsúhlasený program a výsledky hlasovania k jednotlivým bodom, znenie prijatých rozhodnutí, resp. iné skutočnosti, o ktorých rozhodli vlastníci, otázky písomného hlasovania a jeho výsledky, a v neposlednom rade aj mená a podpisy predsedajúceho, zapisovateľa a overovateľov.