Táto internetová stránka uchováva a/alebo pristupuje k informáciám v zariadení, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely personalizácie reklám a obsahu, merania reklám a obsahu a získavania prehľadov cieľových skupín našich stránok, ako aj na účely skvalitňovania produktov. S vaším povolením môžeme používať presné údaje o geografickej polohe a identifikáciu prostredníctvom skenovania zariadenia.
Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie a o ukladaných informáciách.
Nesúhlasím
Súhlasím
Aktuality>Nový spôsob rozpočítavania tepla za vykurovanie
Nový spôsob rozpočítavania tepla za vykurovanie

Nová vyhláška č. 503/2022 Ministerstva hospodárstva SR o rozpočítavaní nákladov na vykurovanie a teplú vodu výrazne zmenila systém rozpočítavania týchto nákladov v bytových domoch.

19.4.2024

Vyhláška 503/2022 Ministerstva hospodárstva SR o rozpočítavaní nákladov na vykurovanie prináša so sebou množstvo otázok

Nová vyhláška č. 503/2022 Ministerstva hospodárstva SR o rozpočítavaní nákladov na vykurovanie a teplú vodu výrazne zmenila systém rozpočítavania týchto nákladov v bytových domoch. Závažne sa mení hlavne rozpočítanie nákladov na kúrenie medzi jednotlivých vlastníkov bytov a nebytových priestorov (NP). Prvýkrát sa bude rozpočítavať teplo podľa vyhlášky 503/2022 vo vyúčtovaní za rok 2023.

Pravdepodobne najvýraznejšou zmenou je skutočnosť, že sa bude porovnávať spotreba tepla prepočítaná na m2 pre jednotlivé byty/NP. To znamená že ak bude podiel medzi najvyššou a najnižšou hodnotou spotreby tepla na m2 pre jednotlivé byty/NP väčší ako 2,5 upraví sa výpočet tým spôsobom, že sa zvýši základná zložka o 1%. Tento postup sa opakuje až dovtedy, až bude podiel medzi najvyššou a najnižšou hodnotou spotreby tepla na m2 pre jednotlivé byty/NP menší ako 2,5. Podľa našich predbežných výpočtov táto zmena spôsobí, že pravdepodobne 65 až 70 percent nákladov na vykurovanie sa po novom vypočíta podľa plochy bytov (to je základná zložka) a zostávajúcich 30 až 35 percent podľa pomerových meračov za odobrané telo (to je spotrebná zložka). Toto sa javí ako veľký nedostatok novej vyhlášky, pretože to vážne naruší spravodlivosť pri úhradách za teplo. Znevýhodní vlastníkov, ktorí teplom šetria.“  

Nadstavby alebo vstavby s vlastným vykurovaním sa pred platnosťou vyhlášky 503/2022 nemuseli podieľať na úhrade nákladov na kúrenie. Vyhláška 503/2022 prináša radikálnu zmenu, zahŕňa 20 percent rozlohy týchto bytov/NP do základnej zložky, t. j. do plochy, ktorá sa bude rozpočítavať podľa m2. Na základe tejto právnej úpravy sa vstavby a nadstavby začnú spolupodieľať na úhrade tepla v bytovom dome.

Treťou závažnou zmenou je zahrnutie do výpočtu aj bytov alebo NP, ktoré v minulosti boli pripojené na centrálny zdroj tepla, ale v súčasnosti už sú odpojené, ale cez tieto priestory prechádzajú rozvody tepla (priamo alebo v stenách). Vlastníci v týchto bytoch/NP zaplatia základnú zložku za vykurovanie podľa rozlohy bytu, t. j. podľa m2. Podľa predbežných výpočtov sa základná zložka bude pohybovať okolo 60 až 70 percent nákladov na vykurovanie. Práve táto zmena sa stretáva s najväčšou nevôľou. Jednotliví vlastníci, ktorí majú vlastné individuálne kúrenie, odrazu zaplatia základnú zložku za vykurovanie podľa rozlohy bytu, t. j. podľa m2, čo spôsobí zníženie nákladov na kúrenie v ostatných bytoch s centrálnym kúrením. Snahou zákonodarcu bolo zrejme zaťažiť aj vlastníkov, ktorí síce majú samostatné vykurovanie, ale cez ich byty/NP prechádza rozvod tepla a určité množstvo tepla z neho získavajú. Zákonodarca už nepočítal s tým, že aj vlastníci s vlastným vykurovaním kúria a aj z týchto priestorov prechádza teplo do vedľajších bytov a teda vyhláška nie je až taká spravodlivá, akoby sa mohlo zdať.